OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(po zmianach z dn. 1 stycznia 2023 roku)


I. Podstawowe pojęcia


Sprzedawca - PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski z siedzibą w Łomży przy ulicy Poznańskiej 125, NIP: 7181966016, REGON: 200057212, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Sklep - sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.eldor24.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Cena - Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki)  należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z umową sprzedaży.

Cena Towaru – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie.

Najniższa cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

Funkcjonalność – zdolność Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jego przeznaczenia.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 1.        Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.eldor24.pl.
 2.        Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 3.        W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422 t.j..). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4.        W przypadku jeśli towar sprzedawany przez Sprzedawcę objęty jest dodatkową gwarancją wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie, wówczas stosowna informacja umieszczona jest przy produkcie.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1.        Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2.        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:
 •          stronę www.eldor24.pl,
 •          mailowo: [email protected],
 •          telefonicznie (048) 539 099 220
 •          fax (022) 201 32 61,

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na wskazany adres e-mail.
Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca rozpoczyna proces jego realizacji, przy czym:
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja zmówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem bankowym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

 1.        Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.
 2.        Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) potwierdzające dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 3.        Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy, choć nie uzależnia od tego rozpatrzenia reklamacji.
 4.        Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 •          telefon - (048) 539 099 220
 •          e-mail - [email protected],
 •          fax - (022) 201 32 61,
 •          adres korespondencyjny - PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski, Poznańska 125, 18-400 Łomża.
 1.        Podana w zamówieniu cena jest wyrażona w złotych polskich (PLN) i jest kwotą brutto uwzględniającą należny podatek Vat. Do ceny doliczony zostanie koszt transportu towaru który pokrywa Klient w zależności od wybranej formy dostawy.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1.        Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opłata za wysyłkę (ceny w zł)

Firmą kurierską:

 •          do 30 kg: 16,00 zł Firma kurierska DPD
 •          do 300kg: 150,00 zł (*paleta) Firma kurierska DHL
 •          do 50 kg: 36,00 zł Inpost

Firmą kurierską za pobraniem:

 •          do 50 kg: 56,00 zł Inpost
 •          do 300kg: 150,00 zł (*paleta) Firma kurierska DHL
 •          do 30 kg: 19,99 Firma kurierska DPD

*paleta - przesyłka nie może wystawać poza obrys palety, w przeciwnym wypadku koszt wysyłki jest wyliczany indywidualnie dla każdego klienta.

 1.        Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2.        Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (od 24 godzin na terenie Polski). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i możliwością wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 3.        Przy złożeniu zamówienia na ilość większą niż 50 mb przewodu ( np: yakxs 5x25, yaky 5x25 i inne ) cena wysyłki może ulec zmianie. Wynika to ze zmiany gabarytu przesyłki. O zmianie ceny wysyłki klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 4.        Pozostałe informacje

Zwrotowi nie podlega:

 •          towar który był używany przez klienta, noszący ślady użytkowania
 •          towar specjalnie odmierzony dla klienta np: ucięty kabel z rolki
 •          towar specjalnie sprowadzony gdzie dostawca nie przyjmuje zwrotów lub koszty zwrotu są równoważne z wartością towaru

V. Formy płatności

 1.        W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 •          Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.
 •          Płatności online - obsługiwane są poprzez system Blue Media S.A.
 •          Dostępne formy płatności:
 •          Płatność kartą
 •          mTransfer
 •          Przelew24 Banku BZWBK
 •          iPKO
 •          BLIK
 •          Szybki przelew
 •          iMoje
 •          Karty płatnicze:
 •          Visa
 •          Visa Electron
 •          MasterCard
 •          MasterCard Electronic
 •          Maestro
 •          Przelewem na rachunek bankowy:
 •          mBank: 32 1140 2004 0000 3302 5131 5582
 •          Inteligo: 50 1020 5558 1111 1740 8600 0067
 •          BGŻ: 97 2030 0045 1110 0000 0113 6460
 1.        Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku złożone zamówienie zostaje przez Sprzedawcę usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 2.        Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

VI. Reklamacja

 1.        Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2.        Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad,  które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 3.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4.        Jeżeli otrzymany przez Kupującego Towar jest wadliwy, Kupującego może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – z uprawnień za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 5.        Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – roszczenia za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności listownie na adres: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski, Poznańska 125, 18-400 Łomża lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).
 6.        W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kupującego. Kupujący może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego znajdującego się na stronie Sklepu: PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
 7.        Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) albo w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 8.        Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za wady fizyczne i prawne Towaru, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie 1 roku od wydania Towaru, a w przypadku Towaru używanego w terminie 6 miesięcy od wydania Towaru. Kupujący nie będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady, składając Sprzedającemu, stosowne oświadczenie na adres j.w. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np.: kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamowany Towar powinien zostać przesłany jednocześnie na adres podmiotu, który dokonał sprzedaży Towaru, wskazany w Regulaminie. Koszt odesłania Towaru obciąża Kupującego i podlega zwrotowi w przypadku uznania reklamacji. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wymieni Towar na wolny od wad lub naprawi Towar lub obniży Cenę lub zwróci uiszczoną przez Kupującego cenę Towaru. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji i zwrocie ceny Towaru. Wymiana Towaru zostanie zrealizowana jeśli dany Towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku dostępnego Towaru na wymianę, Eldor24 zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny zakupu. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami, Kupującemu niebędącemu Konsumentem, nie przysługują żadne inne roszczenia wynikające z wad Towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad Towaru ograniczona jest ponadto do kwoty, jaką Użytkownik niebędący Konsumentem zapłacił Sprzedającemu, za nabycie Towaru.
 9.        Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, może on w terminie :

a. żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży.

Sprzedawca może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawachKonsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub wymianę Towaru;

3) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

4) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 1.    Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Z kolei, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 2.    Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na jego koszt na adres j.w.
 3.    Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zawartą z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 5.    W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 6.             W razie jakichkolwiek niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub niekompletnej dostawy, Klient oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację pod adresem e-mail: [email protected], podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (adres dostawy, numer zmówienia itp) i dokładnie opisując problem wypełniając protokół reklamacyjny dostępny na stronie: PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY.
 7.             Reklamacja może również zostać złożona listem poleconym na adres: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski, Poznańska 125, 18-400 Łomża.
 8.             Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. W przypadku wyczerpania asortymentu , Klient może zdecydować czy Sprzedawca zwróci mu równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
 9.             Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
 10.             W przypadku konieczności zwrotu towaru, Klient odsyła towar do sklepu paczką pocztową priorytetową a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.
 11.             W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 12.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 13.             Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 14.             Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 15.             W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 16.             Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 17.             W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 18.             Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 19.             Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 20.             Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 21.    W przypadku stwierdzenia wady w trakcie dostawy klient zobowiązany jest o sporządzenie protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1.             Klient będący Konsumentem lub/Pprzedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy doręczenia towaru i udzielenia informacji konsumentowi o tym prawie, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, a także przedsiębiorcom na prawach konsumenta, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na adres: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski ul. Poznańska 125 18-400 Łomża. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2.        W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3.        Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 4.        Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych towarów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te towary oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5.        Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.        Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 7.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827):
  - świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów,
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  - zawartej w drodze aukcji publicznej,

  - świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  - dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1.        Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r poz.1182 t.j. ze zm.).
 2.        Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 3.        Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi oddzielną, jednoznaczną zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża, w szczególności przez sklep: www.eldor24.pl oraz kont użytkownika: pphu-eldor oraz julia24_pl w serwisie aukcyjnym allegro.pl, brak zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 4.        Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.
 5.        Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. OCENY TOWARÓW

 1.       Każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Towarów dostępnych w Sklepie, czyli oceny Towarów w postaci  opisowej.   Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Towaru została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie ten Towar na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Towaru dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.
 2.        Gdy przy recenzji lub ocenie Towaru nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja lub ocena Towaru została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja lub opinia takiej osoby dotycząca danego Towaru może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzająca w błąd Klientów.

 

X. REKLAMACJE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2.  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XI. Postanowienia końcowe

 1.        Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3.        Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.eldor24.pl/webpage/regulamin.html. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w Regulaminie, które obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 4.        Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5.        Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6.        Regulamin sklepu nie wyłącza oraz nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązują postanowienia ustawowe
 7.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r poz.1182 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422 t.j..), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827).
 8.       Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Kupującymi, za wyjątkiem Konsumentów, jest sąd w Łomży lub w Ostrołęce.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

 

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO ELDOR24.PL


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
DLA KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZ REKLAMACJI

PPHU „Eldor” Łukasz Baranowski

ul. Poznańska 125

18-400 Łomża

Numer zamówienia ……………………………………………………………………………

Data złożenia zamówienia …………………………………………………………………..

Imię, nazwisko, adres zamawiającego …………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Reklamowane produkty:

LP

Produkt (numer, nazwa)

Przyczyna reklamacji

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane rozwiązanie reklamacji  (prosimy zaznaczyć jedną z opcji):

o   Usunięcie wady (naprawa)

o   Wymiana na nowy produkt

o   Obniżenie ceny (prosimy o wskazanie ewentualnej kwoty) …………………………………………………………………

o   Zwrot środków

 

______________________

Data i podpis Klienta

 

Prosimy wypełnić formularz w całości. Reklamujący składając reklamacje jednocześnie wyraża zgodę na badanie niszczące produkt, jeśli istnieje taka konieczność w celu zbadania przyczyny wystąpienia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Prosimy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku reklamacji towar musi zostać odesłany do producenta w celu usunięcie wad produktu,  w niektórych przypadkach czas oczekiwania na naprawę produktu może zająć nawet do 90 dni.